تناسب اندام با استفاده از توپ سوئیسی

تناسب اندام با استفاده از توپ سوئیسی

قیمت: 2000 تومان
خرید

توپ سوئیسی بهترین وسیله برای بدنسازی و تقویت ماهیچه ها است. برای تناسب اندام، لازم است تا ماهیچه های قسمت های مختلف بدن به اندازه کافی قوی باشند. در این سرویس تمرین های متنوع تناسب اندام با استفاده از توپ سوئیسی آموزش داده می شوند.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو بخش 1

ویدئو بخش 1

رایگان
ویدئو بخش 2 غیر رایگان

ویدئو بخش 2

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 3 غیر رایگان

ویدیو بخش 3

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 4 غیر رایگان

ویدئو بخش 4

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 5 غیر رایگان

ویدئو بخش 5

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 6 غیر رایگان

ویدیو بخش 6

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 7 غیر رایگان

ویدئو بخش 7

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 8 غیر رایگان

ویدیو بخش 8

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 9 غیر رایگان

ویدئو بخش 9

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 10 غیر رایگان

ویدیو بخش 10

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 11 غیر رایگان

ویدیو بخش 11

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 12 غیر رایگان

ویدئو بخش 12

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 13 غیر رایگان

ویدیو بخش 13

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 14 غیر رایگان

ویدیو بخش 14

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 15 غیر رایگان

ویدئو بخش 15

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 16 غیر رایگان

ویدیو بخش 16

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 17 غیر رایگان

ویدئو بخش 17

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 18 غیر رایگان

ویدیو بخش 18

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 19 غیر رایگان

ویدئو بخش 19

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 20 غیر رایگان

ویدیو بخش 20

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 21 غیر رایگان

ویدئو بخش 21

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 22 غیر رایگان

ویدیو بخش 22

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 23 غیر رایگان

ویدئو بخش 23

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 24 غیر رایگان

ویدیو بخش 24

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 25 غیر رایگان

ویدیو بخش 25

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 26 غیر رایگان

ویدئو بخش 26

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 27 غیر رایگان

ویدیو بخش 27

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 28 غیر رایگان

ویدیو بخش 28

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 29 غیر رایگان

ویدیو بخش 29

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 30 غیر رایگان

ویدیو بخش 30

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 31 غیر رایگان

ویدیو بخش 31

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 32 غیر رایگان

ویدیو بخش 32

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 33 غیر رایگان

ویدیو بخش 33

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 34 غیر رایگان

ویدئو بخش 34

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 35 غیر رایگان

ویدئو بخش 35

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 36 غیر رایگان

ویدیو بخش 36

قیمت 500 تومان
برای خرید این سرویس، کد bs:37 را به شماره 307565 ارسال نمایید.