بدنسازی رزمی

بدنسازی رزمی

قیمت: 2000 تومان
خرید

رمز و راز ساختن بدن های زیبا و قوی چیست؟ چه نوع تمریناتی رزمی کاران حرفه ای را از سایر ورزشکاران متمایز می کند؟ اوج قدرت عضلانی، سرعت، انعطاف و تفکیک عضلانی را چگونه بدست آورده اند؟ رزمی کاران حرفه ای در کنار فراگیری تکنیک های رزمی و تمرینات ذهنی و روحی، برنامه های منسجم و منظمی برای افزایش آمادگی جسمانی دارند. تمریناتی که علاوه بر افزایش فاکتور استقامت که لازمه کار یک مبارز برای دوام آوردن در میدان مبارزه است، قدرت و سرعت عضلات شان را نیز افزایش دهد.

ویدیوهای این مجموعه

ویدیو بخش 1

ویدیو بخش 1

رایگان
ویدئو بخش 2 غیر رایگان

ویدئو بخش 2

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 3 غیر رایگان

ویدیو بخش 3

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 4 غیر رایگان

ویدئو بخش 4

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 5 غیر رایگان

ویدیو بخش 5

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 6 غیر رایگان

ویدئو بخش 6

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 7 غیر رایگان

ویدیو بخش 7

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 8 غیر رایگان

ویدئو بخش 8

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 9 غیر رایگان

ویدیو بخش 9

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 10 غیر رایگان

ویدئو بخش 10

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 11 غیر رایگان

ویدئو بخش 11

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 12 غیر رایگان

ویدئو بخش 12

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 13 غیر رایگان

ویدئو بخش 13

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 14 غیر رایگان

ویدیو بخش 14

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 15 غیر رایگان

ویدیو بخش 15

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 16 غیر رایگان

ویدئو بخش 16

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 17 غیر رایگان

ویدئو بخش 17

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 18 غیر رایگان

ویدئو بخش 18

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 19 غیر رایگان

ویدیو بخش 19

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 20 غیر رایگان

ویدیو بخش 20

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 21 غیر رایگان

ویدئو بخش 21

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 22 غیر رایگان

ویدئو بخش 22

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 23 غیر رایگان

ویدیو بخش 23

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 24 غیر رایگان

ویدئو بخش 24

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 25 غیر رایگان

ویدئو بخش 25

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 26 غیر رایگان

ویدئو بخش 26

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 27 غیر رایگان

ویدئو بخش 27

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 28 غیر رایگان

ویدیو بخش 28

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 29 غیر رایگان

ویدئو بخش 29

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 30 غیر رایگان

ویدیو بخش 30

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 31 غیر رایگان

ویدئو بخش 31

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 32 غیر رایگان

ویدیو بخش 32

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 33 غیر رایگان

ویدیو بخش 33

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 34 غیر رایگان

ویدیو بخش 34

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 35 غیر رایگان

ویدئو بخش 35

قیمت 500 تومان
برای خرید این سرویس، کد bs:38 را به شماره 307565 ارسال نمایید.