آموزش ژیمناستیک توسط مارک ویلیامز

آموزش ژیمناستیک توسط مارک ویلیامز

قیمت: 2000 تومان
خرید

ژیمناستیک ورزشی است که در آن حرکاتِ نیازمندِ قدرت، انعطاف بدنی، چابکی، تعادل و هماهنگی اعضای بدن به نمایش گذاشته می‌شود. برای فراگیری این ورزش در ابتدا لازم است مهارت‌های مقدماتی آن آموزش داده شود. با ما در این سرویس همراه باشید تا این مهارت‌های اولیه را بیاموزید.

ویدیوهای این مجموعه

ویدیو بخش 1

ویدیو بخش 1

رایگان
ویدیو بخش 2 غیر رایگان

ویدیو بخش 2

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 3 غیر رایگان

ویدئو بخش 3

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 4 غیر رایگان

ویدیو بخش 4

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 5 غیر رایگان

ویدئو بخش 5

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 6 غیر رایگان

ویدئو بخش 6

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 7 غیر رایگان

ویدئو بخش 7

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 8 غیر رایگان

ویدئو بخش 8

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 9 غیر رایگان

ویدیو بخش 9

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 10 غیر رایگان

ویدیو بخش 10

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 11 غیر رایگان

ویدیو بخش 11

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 12 غیر رایگان

ویدیو بخش 12

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 13 غیر رایگان

ویدئو بخش 13

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 14 غیر رایگان

ویدیو بخش 14

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 15 غیر رایگان

ویدئو بخش 15

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 16 غیر رایگان

ویدیو بخش 16

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 17 غیر رایگان

ویدیو بخش 17

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 18 غیر رایگان

ویدئو بخش 18

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 19 غیر رایگان

ویدئو بخش 19

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 20 غیر رایگان

ویدیو بخش 20

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 21 غیر رایگان

ویدیو بخش 21

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 22 غیر رایگان

ویدئو بخش 22

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 23 غیر رایگان

ویدئو بخش 23

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 24 غیر رایگان

ویدئو بخش 24

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 25 غیر رایگان

ویدئو بخش 25

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 26 غیر رایگان

ویدیو بخش 26

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 27 غیر رایگان

ویدیو بخش 27

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 28 غیر رایگان

ویدئو بخش 28

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 29 غیر رایگان

ویدئو بخش 29

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 30 غیر رایگان

ویدئو بخش 30

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 31 غیر رایگان

ویدئو بخش 31

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 32 غیر رایگان

ویدیو بخش 32

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 33 غیر رایگان

ویدیو بخش 33

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 34 غیر رایگان

ویدیو بخش 34

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 35 غیر رایگان

ویدیو بخش 35

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 36 غیر رایگان

ویدیو بخش 36

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 37 غیر رایگان

ویدئو بخش 37

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 38 غیر رایگان

ویدیو بخش 38

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 39 غیر رایگان

ویدیو بخش 39

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 40 غیر رایگان

ویدیو بخش 40

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 41 غیر رایگان

ویدیو بخش 41

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 42 غیر رایگان

ویدیو بخش 42

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 43 غیر رایگان

ویدئو بخش 43

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 44 غیر رایگان

ویدیو بخش 44

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 45 غیر رایگان

ویدئو بخش 45

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 46 غیر رایگان

ویدئو بخش 46

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 47 غیر رایگان

ویدیو بخش 47

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 48 غیر رایگان

ویدئو بخش 48

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 49 غیر رایگان

ویدیو بخش 49

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 50 غیر رایگان

ویدیو بخش 50

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 51 غیر رایگان

ویدئو بخش 51

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 52 غیر رایگان

ویدئو بخش 52

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 53 غیر رایگان

ویدیو بخش 53

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 54 غیر رایگان

ویدئو بخش 54

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 55 غیر رایگان

ویدیو بخش 55

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 56 غیر رایگان

ویدئو بخش 56

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 57 غیر رایگان

ویدیو بخش 57

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 58 غیر رایگان

ویدیو بخش 58

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 59 غیر رایگان

ویدیو بخش 59

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 60 غیر رایگان

ویدئو بخش 60

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 61 غیر رایگان

ویدئو بخش 61

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 62 غیر رایگان

ویدئو بخش 62

قیمت 500 تومان
برای خرید این سرویس، کد bs:59 را به شماره 307565 ارسال نمایید.